โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คำขวัญประจำโรงเรียน“ กตัญญู รู้รัก สามัคคี ” ปรัชญาประจำโรงเรียน “ ก้าวหน้า ก้าวนำ ก้าวสู่ความสำเร็จ ” อุดมการณ์ของโรงเรียน “ จริงใจ จริงจัง รวมพลัง งานเจริญ ”

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ห้องเรียนอาเซียน
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
เลือกภาษาที่นี่คลิก
เวลาวันนี้
ปฎิทินประจำเดือน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เยี่ยมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้541
mod_vvisit_counterเมื่อวาน929
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้541
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน4206
mod_vvisit_counterเดือนนี้10267
mod_vvisit_counterเดือนก่อน25947
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน1509618
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ราคาทองคำวันนี้
ป้ายโฆษณา
Home วิสัยทัศน์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโตไปไม่โกง

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมโตไปไม่โกง

img_1165 โครงการจัดทำหลักสูตร โตไปไม่โกง

                              กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

                      และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 ความเป็นมาของความร่วมมือ


องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตระหนักในความสำคัญของการสร้างค่านิยมให้คนในสังคมรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด จึงได้ดำเนินกิจกรรมเด็กในหลายรูปแบบมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2541  เช่น การจัดค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้านคอร์รัปชัน การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก การประกวดเรียงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก การโต้วาที ฯลฯ

 

ต่อมาเมื่อกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน รองผู้ว่าฯ ทยา ทีปสุวรรณ จึงได้เข้ามาปรึกษาหารือท่านประธานฯ และกรรมการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยบางท่าน (นายมีชัย วีระไวทยะ) และขอให้องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยช่วยดำเนินการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการต้านทุจริตคอรัปชันสำหรับใช้ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเตรียมคณะทำงานร่างหลักสูตร ซึ่งมีที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยทำงานร่วมกับ รองผู้ว่าฯทยา และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการออกแบบหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”

 

วัตถุประสงค์ (ในปีแรก 2553-54)

 

เพื่อจัดทำหลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันปัญหาทุจริตสำหรับเด็กระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนในสังกัด

 

กรุงเทพมหานคร  (โดยจะมีการอบรมครูผู้สอนก่อนการนำหลักสูตรไปใช้)

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น

 

 

ลักษณะกิจกรรมในหลักสูตร

 
เน้นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทาน เกมการละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวีและคำคล้องจองสำหรับเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสร้างประสบการณ์อื่นๆ   เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียน เช่น


กิจกรรมกลุ่มที่แสดงถึงความรักและการดูแลสมบัติสาธารณะ
การเล่านิทานที่เด็กๆ เป็นผู้กล้าหาญเสียสละเพื่อส่วนรวม
เรื่องเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้นำ
นิทานที่ชี้ให้เห็นโทษแห่งการโกหกและเจ้าเล่ห์
กิจกรรมที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของความพอเพียงไม่โลภ เป็นต้น

 

 

คู่มือหลักสูตร การอบรมครูผู้สอน และสื่อการเรียนการสอน

 
ในโครงการจะมีการอบรมครูผู้สอนจำนวน 1,440 คน เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรซึ่งจะทำให้ครูใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภูมิใจแก่ครูในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคุณค่าแห่งความดี  โดยโครงการจะมีกล่องเครื่องมือสำหรับครู ซึ่งภายในกล่องจะมีคู่มือครูและสื่อการเรียนรู้  เช่น แผ่นซีดีเพลง นิทาน หุ่นมือ บัตรคำ เป็นต้น

Last Updated (Monday, 14 March 2011 21:49)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

wanchimas
กิจกรรมวันคริสต์มาส

kerase
กิจกรรมพระราม ๙ เกมส์

wanku
กิจกรรมวันเด็ก
wanku
กิจกรรมวันครู
nitan55
พระราม ๙ นิทรรศครั้งที่๕
sammnaaudon
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน อุดร หนองคาย

1 201
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕

luksookเข้าค่ายลูกเสือ ป5-6 ค่ายจอมประจญ นพเกตุ

girase55
กีฬาสี ครั้งที่ ๑๖
2 wandek
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
photo
เยาวชนสัมพันธ์ รุ่น ๓๒๙
vaiku1

พิธีไหว้ครู ๒๕๕๖

 

  

PostHeaderIcon วีดีโอที่น่าสนใจ

PostHeaderIcon ข่าววงการราชการ

PostHeaderIcon ข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกกระทรวง

PostHeaderIcon ทดสอบความเร็วเน็ตที่นี่

PostHeaderIcon บทความที่ได้รับความนิยม

พยากรณ์อากาศวันนี้
ประดู่งามเจอกันได้ที่นี่
ดูทีวีออนไลน์
วิทยุออนไลน์